Algemene voorwaarden

Annulering

Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:

  • a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
  • b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
  • c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, minimaal 90% van dat honorarium.

Betalingen

U dient uiterlijk 5 dagen vóór het optreden betaald te hebben, tenzij een afwijkende betalingsconditie schriftelijk is vastgelegd. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand –waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend- ingaande op de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat betaling plaats vindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van EUR 65,- en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten